SUPER, 18.04.00.   PLANIRANO OPTEREĆENJE ORGANIZACIJSKIH JEDINICA  
 ____________________________________________________________________________________________  
  
    Organizacija   : __1        CROATIA-INVEST                                 
                                                                               
    Org. jedinica  : 2_         Proizvodnja                                         
                                                                               
    Podaci o planu                                                             
       Organizacija: __1        CROATIA-INVEST                                 
       Šifra plana : 1______    PLAN PREV. ODRŽAVANJA ZA 3 X 10 DANA           
       Status      : _                                                         
       Termin      : __                                                        
       Fond sati u : ___1                                                      
        terminu                                                                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
    Izbor          : _