SUPER, 02.05.00.        UGOVORENI I POSTIGNUTI ROKOVI ISPORUKA 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  Naslov         : PROSJEČNI_UGOVORENI_I_POSTIGNUTI_ROKOVI_ISPORUKE_NARUDŽBI__  
  Organizacija   : ___                                                    Sort  
  Tip narudžbi   : _                                                            
  Za period      : __.__.__ - __.__.__                                          

  Klasa partnera : __________ __________ __________ __________ __________   _   
  Partner        : ______                                                   _   
  Karak. partnera: _____ __________ _____ __________ _____ __________       _   
  Klasa robe     : __________ __________ __________ __________ __________   _   
  Roba           : __________ __________ __________ __________ __________   _   
  Karak. robe    : _____ __________ _____ __________ _____ __________       _   

  Ugovoreni rok isporuke            :                                       _   
  Stvarni rok isporuke              :                                       _   
  Razlika stvarni - ugovoreni rok   :                                       _   
  Br. dana isporuke/tehnol. vrijeme :                                       _ 
  
  Način sorta    : _  
  Na osnovu      : _  
  Upis u karakt. : _  
  Izbor          : _