SUPER, 18.04.00.                 ANALIZA PLAĆA
 ____________________________________________________________________________________________
 Obrazac : _ Obr.br.: __ Naslov: ________________________________________________
                                                                        SORT SUMA
 Organizacija     : __1   CROATIA-INVEST                                  1   1
 Datum obrade     : __/__/_  -  99/99/9                                   _   _
 Org. jedinica    : ##  __  __  __  __                                    _   _
 Šifra radnika    : _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____       2   _ 

   Općina radnika : _____ _____ _____ _____ _____                         _   _
   Status radnika : #  _  _                                               _   _
   Kvalifikacija  : ###  ___  ___  ___  ___                               _   _
   Grupa doprin.  : #  _  _                                               _   _
   Koef.mj.troŠka : ___,__  -  999,99                                     _   _
   Zaposlen od    : __.__.__  -  99.99.99                                 _   _ 

 Iznos po ugovoru : ________,__  -  99999999,99                           _   _
 Karakteristike   : ##### __________  _____ __________  _____ __________
 Grupa vr.plać.   : #  _  _                                               _   _
 Vrsta plaćanja   : ##  __  __  __  __  __  __  __  __  __                _   _

 Doprin. na plaću : ##### _____ _____ _____ _____                         _   _
 Doprin. iz plaće : ##### _____ _____ _____ _____                         _   _
 Porezi           : ##### _____ _____ _____ _____                         _   _
 Prirezi          : ##### _____ _____ _____ _____                         _   _
 

        PODACI PO KOLONAMA             KOLONA  1        Štampa se : _       Sort : _ 
 ____________________________________________________________________________________________
 Detalj : ŠIFRA RADNIKA              Naziv : 
 ____________________________________________________________________________________________
 Sati za vr.plać. : __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

 Bruto            : ________,__  -  ________,__ 
 Neto             : ________,__  -  ________,__ 
 Grupa vr.plać.   : _  _  _  _  _ 
 Vrsta plaćanja   : __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

 Doprinosi na     : _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____ 
 Doprinosi iz     : _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____ 
 Porezi           : _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____ 
 Prirezi          : _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____ 

 Olakšica         : ________,__  -  ________,__ 
 Osnovica poreza  : ________,__  -  ________,__ 
 Formula          : 
 ____________________________________________________________________________________________
 Širina kolone    :  5  Naziv kol.: ________________   Ukupna širina izvj.: