====================================================================================================================================
                                                         SUPER, 11.10.99.                                              STRANA:  1
ORGA :  100 CROATIA INVEST d.d.                                                                                                 
                               REKAPITULACIJA TROŠKOVA PO ORG. JEDINICAMA ZA 10.99.
====================================================================================================================================
                                                                   P R O M E T                                  S A L D O           
ŠIFRA           N A Z I V                                   DUGUJE             POTRAŽUJE                DUGUJE             POTRAŽUJE
____________________________________________________________________________________________________________________________________
10              UPRAVA                                  120.457,17            120.457,17                                            
21              PRODAJA                                  85.460,19             85.460,19                                            
22              NABAVA                                   18.892,16             18.892,16                                            
23              SKLADIŠNO-TRANSPORTNA SLUŽBA            196.768,15            196.768,15                                            
24              PRODAVAONICA                             17.160,08             17.160,08                                            
31              UPRAVA PROIZVODNJE                       48.561,67             48.561,67                                            
32              SLUŽBA KONTROLE I KVALITETE             197.456,70            197.456,70                                            
33              TEHNIČKA SLUŽBA                          43.437,77             43.437,77                                            
34              PRIPREMA PROIZVODNJE                     85.674,21             85.674,21                                            
41              KIKO                                    128.755,70            128.755,70                                            
42              VAKUM DODAVAČ                           485.181,03            485.181,03                                            
43              PRESANA PROIZVODNJA                     515.025,64            515.025,64                                            
44              PUHANA PROIZVODNJA                      363.220,82            363.220,82                                            
45              RUČNA PRERADA STAKLA (P-3)              109.390,48            109.390,48                                            
47              PROIZVODNJA KARTONSKE AMBALA            145.920,83            145.920,83                                            
50              PROIZVODNJA SMJESE                      330.876,64            330.876,64                                            
53              TOPLJENJE P3                            407.923,76            407.923,76                                            
56              AUTOMATSKA PRERADA P-1                                                                                              
60              DORADA STAKLA                            10.231,66             10.231,66                                            
61              STAKLOPUHAČNICA                         230.810,21            230.810,21                                            
62              BRUSIONA                                101.508,80            101.508,80                                            
73              ENERGETIKA                               29.769,89             29.769,89                                            
76              ALATNICA                                258.682,40            258.682,40                                            
78              POGONSKO ODRŽAVANJE                      67.715,67             67.715,67                                            
82              FINANCIJE/RAČUNOV/CONTROL                87.993,88             87.993,88                                            
84              OBRADA PODATAKA                          25.374,31             25.374,31                                            
92              OPĆI POSLOVI                            157.286,14            157.286,14                                            
94              RESTORAN                                111.278,42            111.278,42                                            
OT              OTKAZNI ROK                              14.066,15             14.066,15                                            
             ______________________________________________________________________________________________________________________
   PODUZEĆE: 100                                      4.394.880,53          4.394.880,53                                            

____________________________________________________________________________________________________________________________________
====================================================================================================================================
                                                        SUPER, 11.10.99                                                  STRANA:  1

ORGA :  100 CROATIA INVEST d.d.                                                                                                 
                      ABC ANALIZA TROŠKOVA PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA ZA 10.99.
=====================================================================================================================================
                                                P R O M E T                            S A L D O                  K U M U L A T I V 
ŠIFRA           N A Z I V                  DUGUJE          POTRAŽUJE             DUGUJE          POTRAŽUJE              IZNOS    %  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
43              PRESANA PROIZV         515.025,64         515.025,64                                               515.025,64  11,72
                ODNJA                                                                                                               
42              VAKUM DODAVAč          485.181,03         485.181,03                                             1.000.206,67  22,76
                                                                                                                                    
53              TOPLJENJE P3           407.923,76         407.923,76                                             1.408.130,43  32,04
                                                                                                                                    
44              PUHANA PROIZVO         363.220,82         363.220,82                                             1.771.351,25  40,30
                DNJA                                                                                                                
50              PROIZVODNJA SM         330.876,64         330.876,64                                             2.102.227,89  47,83
                JESE                                                                                                                
76              ALATNICA               258.682,40         258.682,40                                             2.360.910,29  53,72
                                                                                                                                    
61              STAKLOPUHAČNICA       230.810,21         230.810,21                                             2.591.720,50  58,97
                                                                                                                                   
32              SLUŽBA KONTROL         197.456,70         197.456,70                                             2.789.177,20  63,46
                E I KVALITETE                                                                                                       
23              SKLADIŠNO-TRAN         196.768,15         196.768,15                                             2.985.945,35  67,94
                SPORTNA SLUŽBA                                                                                                      
92              OPĆI POSLOVI           157.286,14         157.286,14                                             3.143.231,49  71,52
                                                                                                                                    
47              PROIZVODNJA KA         145.920,83         145.920,83                                             3.289.152,32  74,84
                RTONSKE AMBALAŽE                                                                                                    
41              KIKO                   128.755,70         128.755,70                                             3.417.908,02  77,77
                                                                                                                                    
10              UPRAVA                 120.457,17         120.457,17                                             3.538.365,19  80,51
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
=====================================================================================================================================
                                                   SUPER, 11.10.99.                                                     STRANA:  1
ORGA :  100 CROATIA INVEST d.d.                                                                                                 
                                      20 NAJVEĆIH KUPACA U TEKUĆOJ GODINI                              
====================================================================================================================================
                                                P R O M E T                            S A L D O                  K U M U L A T I V 
ŠIFRA           N A Z I V                  DUGUJE          POTRAŽUJE             DUGUJE          POTRAŽUJE              IZNOS    %  
____________________________________________________________________________________________________________________________________
    69          GORENJE SPLIT        2.100.047,54       1.713.806,85         386.240,69                          2.100.047,54  33,05
                D.O.O.                                                                                                              
   826          HOSPITALIJA            919.401,26         765.954,58         153.446,68                          3.019.448,80  47,52
                                                                                                                                    
   828          MEDIKA                 299.882,47         288.938,16          10.944,31                          3.319.331,27  52,24
    .             .                         .                 .                   .                                    .        .
    .             .                         .                 .                   .                                    .        .

  1253          VETING                  64.072,69          64.072,69                                             4.640.692,10  73,04
                                                                                                                                    
   818          FERIMPORT               61.650,00          61.650,00                                             4.702.342,10  74,01
                                                                                                                                    
   692          BRODOMERKUR             60.872,10          60.872,10                                             4.763.214,20  74,97
                                                                                                                                    
  1544          ZOO - PRODUKT           53.888,54          53.888,54                                             4.817.102,74  75,82
                D.O.O.                                                                                                              
  1553          HP HOBBY PROGR          51.129,33          45.444,13           5.685,20                          4.868.232,07  76,62
                AM D.O.O.                                                                                                           
  1690          BARAKUDA RIBAR          51.064,36          32.125,08          18.939,28                          4.919.296,43  77,42
                SKI SAN D.O.O.                                                                                                      
  1079          ISTRA VAJK              44.029,24          44.029,24                                             4.963.325,67  78,12
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
=====================================================================================================================================                                                                                                     
                                                        SUPER, 11.10.99                                                  STRANA:  1

ORGA :  100 CROATIA INVEST d.d.                                                                                                 
                                                  20 NAJVEĆIH DUŽNIKA          
====================================================================================================================================
                                                P R O M E T                            S A L D O                  K U M U L A T I V 
ŠIFRA           N A Z I V                  DUGUJE          POTRAŽUJE             DUGUJE          POTRAŽUJE              IZNOS    %  
____________________________________________________________________________________________________________________________________
    69          GORENJE SPLIT          386.240,69                            386.240,69                            386.240,69  29,35
                D.O.O.                                                                                                              
   841          HRVATSKI ZAVOD         245.206,82          -2.920,50         248.127,32                            634.368,01  48,21
                 ZA TRANFUZIJSKU                                                                                                    
   826          HOSPITALIJA            153.446,68                            153.446,68                            787.814,69  59,87
                                                                                                                                    
   837          MEDICAL INTERT          69.908,26                             69.908,26                            857.722,95  65,18
                RADE                                                                                                                
  2202          DEKOR TVOR. RA          22.921,36                             22.921,36                            880.644,31  66,92
                SVJETE DD                                                                                                           
  1800          VELEKAJ D.O.O.          22.381,22                             22.381,22                            903.025,53  68,62
                                                                                                                                    
  1687          MIACOP                  21.854,08                             21.854,08                            924.879,61  70,28
                                                                                                                                    
  2209          GRACOTECH               20.868,10                             20.868,10                            945.747,71  71,87
   .               .                        .                                     .                                     .        .
   .               .                        .                                     .                                     .        .
                                                                                                                                    
  2621          BARACUDA -RIBO          10.394,06                             10.394,06                          1.085.899,52  82,52
                OPREMA                                                                                                              
  2472          COPAN ZAGREB D          10.779,99             564,59          10.215,40                          1.096.114,92  83,30
                .O.O.                                                                                                               
   603          INA RAF. NAFTE           8.229,75                              8.229,75                          1.104.344,67  83,92
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
=====================================================================================================================================
                                                         SUPER, 11.10.99.                                               STRANA:  1             
 ORGA : 100 CROATIA INVEST d.d.                                                                                                 
                                      STRUKTURA PRILIVA I ODLIVA SREDSTAVA                                       
====================================================================================================================================
                                                                   P R O M E T                                  S A L D O           
ŠIFRA           N A Z I V                                   DUGUJE             POTRAŽUJE                DUGUJE             POTRAŽUJE
____________________________________________________________________________________________________________________________________
110000          ČEKOVI                                  126.044,89            121.215,30              4.829,59                      
                                                                                                                                    
120000          KUPCI                                 4.155.175,23          5.047.019,74                                  891.844,51
                                                                                                                                    
120100          KAMATE KUPACA                           112.962,00             39.302,13             73.659,87                      
                                                                                                                                    
120400          KUPCI-UTUŽENI                            92.012,05            137.163,24                                   45.151,19
                                                                                                                                    
120500          SUMNJIVA I POTR.KUPCA U SPOR                                      117,85                                      117,85
                                                                                                                                    
121000          KUPCI U INOZEMSTVU                   21.452.039,65         20.672.865,88            779.173,77                      
                                         DEM         5.218.597,670         5.013.400,170           205.197,500                      
                                         SEK           251.937,990           457.315,170                                 205.377,180
                                         GBP            11.071,260            22.701,220                                  11.629,960
                                         ITL       212.376.543,710       168.640.903,710        43.735.640,000                      
                                         FRF            62.315,190           123.285,190                                  60.970,000
                                         ATS            77.968,800                                  77.968,800                      
                                         USD             2.269,440                                   2.269,440                      
                                                                                                                                    
220000          DOBAVLJAČI U ZEM. ZA OBRTNE          14.808.757,95         14.451.096,92            357.661,03                      
                                                                                                                                    
220200          DOBAVLJAČI GRA\ANI                    4.096.185,36          3.968.891,58            127.293,78                      
                                                                                                                                    
220300          KAMATE DOBAVLJAČA                       969.676,25            288.721,22            680.955,03                      
                                         DEM           221.367,072            21.367,070           200.000,002                      
                                         ITL         1.836.080,000           149.000,000         1.687.080,000                      
                                                                                                                                    
221000          DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU               2.687.981,61         11.531.284,71                                8.843.303,10
                                         DEM           522.443,730         2.788.290,600                               2.265.846,870
                                         GBP             5.435,820             5.435,820                                            
                                         ITL         7.770.300,000        12.755.056,000                               4.984.756,000
                                         ATS           275.764,000           301.732,000                                  25.968,000
                                         USD            50.539,900            50.084,900               455,000                      
             ________________________________________________________________________________________________________________________
   PODUZEĆE: 100                                     48.713.649,99         57.573.293,94                                8.859.643,95
                                                                                                                                    
                                         DEM         5.834.266,932         7.952.320,410                               2.118.053,478
                                         SEK           251.937,990           457.315,170                                 205.377,180
                                         GBP            16.507,080            28.137,040                                  11.629,960
                                         ITL       222.131.923,710       191.699.261,710        30.432.662,000                      
                                         FRF            71.077,990           132.047,990                                  60.970,000
                                         ATS           353.732,800           301.732,000            52.000,800                      
                                         USD            53.414,340            50.084,900             3.329,440                      
                                         CHF             4.277,700             4.277,700                                            
                                         SIT            40.000,000            40.000,000                                            
                                         BEF            13.849,000            13.849,000                                            
____________________________________________________________________________________________________________________________________


====================================================================================================================================
                                                         SUPER, 11.10.99.                                                 STRANA: 1
ORGA :  100 CROATIA INVEST d.d.                                                                                                 
                                           STRUKTURA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA 
====================================================================================================================================
                                                                   P R O M E T                                  S A L D O           
ŠIFRA           N A Z I V                                   DUGUJE             POTRAŽUJE                DUGUJE             POTRAŽUJE
____________________________________________________________________________________________________________________________________
120000          KUPCI                                 1.310.169,90              4.893,14          1.305.276,76                      
                                         280                                      85,268                                      85,268
                                                                                                                                    
120100          KAMATE KUPACA                           256.125,99               -392,81            256.518,80                      
                                                                                                                                    
120400          KUPCI-UTUŽENI                           390.297,62                                  390.297,62                      
                                         DEM            34.593,870                                  34.593,870                      
                                                                                                                                    
120500          SUMNJIVA I POTR.KUPCA U SPOR            215.491,43                                  215.491,43                      
                                                                                                                                    
121000          KUPCI U INOZEMSTVU                    5.141.070,04             24.117,14          5.116.952,90                      
                                         DEM         1.136.153,340             5.899,685         1.130.253,655                      
                                         ITL       116.511.266,009                             116.511.266,009                      
                                         ATS            77.968,804                                  77.968,804                      
                                         GBP             2.640,000                                   2.640,000                      
                                         USD             2.269,440                                   2.269,440                      
                                         SEK           250.365,717                                 250.365,717                      
                                                                                                                                    
220000          DOBAVLJAČI U ZEM. ZA OBRTNE              95.933,15          3.563.082,92                                3.467.149,77
                                         DEM                                     390,930                                     390,930
                                                                                                                                    
220001          DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OSA                   56,12                554,64                                      498,52
                                                                                                                                    
220200          DOBAVLJAČI GRAĐANI                          397,43            131.126,77                                  130.729,34
                                                                                                                                    
220300          KAMATE DOBAVLJAČA                            90,00          1.800.648,62                                1.800.558,62
                                         DEM                                 400.117,624                                 400.117,624
                                                                                                                                    
221000          DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU                     699,08          9.220.923,00                                9.220.223,92
                                         DEM                59,066         2.368.035,445                               2.367.976,379
                                         ITL                               3.330.186,320                               3.330.186,320
                                         ATS                                  26.731,121                                  26.731,121
                                         GBP                47,000                                      47,000                      
                                         USD                                     181,642                                     181,642
                                                                                                                                    
221300          DOBAVLJAČI U INOZ.KAMATE-PRO                  3,55             39.212,98                                   39.209,43
                                                                                                                                    
224000          OBVEZE ZA NEFAKTUR. ROBU I U            307.109,16            405.461,70                                   98.352,54
             ________________________________________________________________________________________________________________________
   PODUZEĆE: 100                                      7.730.626,59         15.305.058,48                                7.574.431,89
                                                                                                                                    
                                         280             4.915,438                89,842             4.825,596                      
                                         DEM         1.171.650,081         2.780.879,824                               1.609.229,743
                                         ITL       116.511.266,009        13.336.050,061       103.175.215,948                      
                                         ATS            77.968,804            26.731,121            51.237,683                      
                                         GBP             2.687,000                                   2.687,000                      
                                         USD             2.269,440               181,642             2.087,798                      
                                         SEK           250.365,717                                 250.365,717                      
                                         SIT                                     464,199                                     464,199
                                         EUR                  ,045             2.127,190                                   2.127,145
_____________________________________________________________________________________________________________________________________