14.12. SUPER - DINAMIČKI PLANOVI
  
1 - (Polu)proizvoda  

2 - Materijala  

3 - Kapaciteta 

4 - Alata