SUPER - AUTOMATSKA REGULACIJA TOKA MATERIJALA U TVORNICI

U tvornicama su, skoro redovno, prisutni slijedeći problemi:

SUPER omogućuje identifikaciju uzroka i otklanjanje ovih problema: Način rada
SUPER vrši neprekidno usklađivanje stanja zaliha, narudžbi materijala i radnih naloga proizvodnje, na slijedeći način: Svaki dan, SUPER utvrđuje stavke zaliha, za koje je ispunjen uvjet za naručivanje: stanje zaliha + naručena (neisporučena) količina < minimum

Za ove stavke SUPER automatski uradi slijedeće:

- ako je materijal:

- za proizvode, otvara radni nalog za proizvodnju.

Količina koja se naručuje ili daje u proizvodnju, jednaka je:

max - (stanje + naručena neisporučena količina)

Za slučaj da se količina naručivanja ugovara sa dobavljačem ili da u proizvodnju treba da se lansira količina koja se smatra odgovarajućom, na pr. iz tehnoloških razloga, može se u SUPER registrirati količina koja se narucuje, dakle ne izračunava se po gornjoj formuli.

Dakle, čim zalihe stignu do minimuma, automatski pokreće se akcija za dopunu zaliha, ali zalihe nikada ne mogu preći predvidjeni maksimum. Zapravo, može se dokazati, da je očekivani prosječni nivo zaliha za svaku stavku jednak polovini minimuma.

SIMULACIJA: razne politike upravljanja zalihama mogu se simulirati,tako da se izračunati min i max za stavke zaliha ne upisuju u bazu podataka, nego se pravi izvještaj, u kome se prikazuju rezultati takve politike.

Sa ovakvim načinom upravljanja omogućeno je slijedeće:

Zalihe gotovih proizvoda postaju nepotrebne:

Moguće je držati samo zalihe materijala i poluproizvoda, a gotove proizvode praviti samo na osnovu konkretnih narudžbi. U takvoj situaciji, obično je moguće u roku od 24 sata sklopiti i isporučiti proizvode.

Samim tim, ukupna vrijednost zaliha se smanjuje.

Vrlo visok koeficient obrta zaliha:

Kada se na ovakav način upravlja zalihama, prosječan nivo zaliha jednak je polovini minimalnih zaliha.

Na primjer, ako se minimalne zalihe odrede tako da su dovoljne za potrošnju od 15 dana, što bi trebalo biti dovoljno, u većini slučajeva, prosječne zalihe biće na nivou potrošnje za 7,5 dana.

Dakle, koeficient obrta zaliha biće: 365 : 7,5 = 48,7. 

Sveukupni efekti su:

SUPER JE JEDINI SUSTAV NA TRŽIŠTU OVAKO KONCIPIRAN I REALIZIRAN !!!