SUPER - KALKULACIJA CIJENA
  
KALKULACIJA CIJENA PROIZVODA
Svrha kalkulacije je, da na osnovu normativa izrade projekata i proizvoda, te cijena materijala i rada, omogući dobivanje cijena projekata i proizvoda, te ponuda proizvoda i projekata.

Uvjet za uvođenje ovog podsustava u rad je prethodno uveden podsustav strukturnih veza.

Cijena za proizvod, ponudu ili projekt kalkulira se prema slijedećem postupku:

            Cijena = troškovi materijala + troškovi rada + opći troškovi

Direktni troškovi, odnosno troškovi materijala i rada, računaju se na osnovu količina u normativima izrade i cijena za materijale i radne operacije.

Opći ili režijski troškovi računaju se, u osnovnom postupku kalkulacije u SUPER-u, tako da se troškovi rada množe sa koeficijentom općih troškova. Ovaj koeficijent izračunava SUPER automatski ili ga korisnik sam zadaje. Međutim, moguće je prilagoditi osnovni postupak kalkulacije svakom konkretnom korisniku, tako da ključ za raspoređivanje općih troškova bude i drugačiji.

Cijena materijala u kalkulaciji može biti:

Razlike ovako dobivenih cijena proizvoda, u odnosu na cijene proizvoda po planskoj kalkulaciji, mogu se dobiti u posebnom izvještaju.

Cijena rada u može biti planska ili pomnožena sa nekim koeficijentom koji zadaje korisnik.

Također, cijene materijala, rada i proizvoda mogu se masovno mjenjati, tako da se postojeće cijene množe sa koeficijentom koji zadaje korisnik.

SPEKULATIVNE KALKULACIJE
Moguće je dobiti odgovor na pitanja tipa "što ako bi se cijena nekog materijala, popluproizvoda ili neke vrste rada povećala ili smanjila za određeni iznos" tj. kakve bi onda bile cijene svih ostalih proizvoda.

KALKULACIJA PREDMJERA RADOVA ILI PONUDE KUPCU
Može se dobiti za zadatu specifikaciju količina proizvoda ili poluproizvoda. Kalkulacija se vrši na bazi planske kalkulacije, s tim da mogu zadati faktori korekcija za planske cijene materijala i/ili rada i/ili ponudu u cjelini.

KALKULACIJA ELEMENATA CIJENE
Svrha ove kalkulacije je da se elementi cijena automatski iskalkuliraju, na osnovu nekih općih faktora (tarifni broj, tarifna grupa, stopa poreza itd.).

Osnova za kalkuliranje elemenata cijena su:

Kod ove kalkulacije ne radi se sa kompleksnim hijerarhijskim strukturama proizvoda (sastavnice), nego sa stavkama materijala, za koje su direktno vezani elementi kalkulacije. Algoritam kalkulacije nije fiksan, nego se podešava, prema korisniku.