SUPER - STRUKTURNE VEZE

Zadatak podsustava strukturnih veza je upravljanje strukturnim, odn. hijerarhijskim vezama:

Na osnovu tih veza, u drugim podsustavima vrši se kalkulacija cijena, planiranje, generiranje prometne dokumentacije (izdatnice materijala, radne liste), vode se bilance poslovanja itd.

Podsustav strukturnih veza, dakle, osigurava osnovu za funkcioniranje većine ostalih modula SUPER-a.

Također, ovaj podsustav daje informacije:

HIERARHIJSKE STRUKTURE ENTITETA POSLOVANJA

SUPER omogućuje rad sa bilo kakvom strukturom organizacijskih entiteta, proizvoda, projekata ili postrojenja koja se održavaju.

Na primjer, poduzeća A,B,C,D,F,G,H,I i J mogu imati slijedeću hijerarhijsku strukturu:

     A    G    H
    / \       / \
   /   \     /   \
  B     C   I     J
/ | \
D E F
Dakle, A je složeno poduzeće koje se sastoji od firmi B i C, a firma B se sastoji od firmi D, E i F. Poduzeće G posluje samostalno, bez komponentnih poduzeća, H u sebi sadrži još i poduzeća I i J. Dakle, A, G i H nemaju nadređenih, a A i H imaju komponentna poduzeća, tj. dijelove firme koji posluju samostalno.

ORGANIZACIJSKE JEDINICE

Svako poduzeće može imati proizvoljan broj organizacijskih jedinica. Organizacijske jedinice mogu imati hijerarhiju proizvoljne dubine i širine. Npr. poduzeće A može imati organizacijsku strukturu:

      PODUZEĆE A

       / | | \
      /  | |  \
     K   L M  N
    / \
   O   P
 / | \
 R S T

koja se sastoji od organizacijskih jedinica K,L,M,N,O,P,R,S i T, povezanih kao na slici.

Organizacijske jedinice se u SUPER-u pojavljuju kao:

SASTAVNICE PROIZVODA

Struktura proizvoda je tipa drveta ili usmjerenog grafa, kao na slici:

   P R O I Z V O D

     /  |    |  \
    /   |    |   \
   /    |    |    \
  E1    E2   E3   E4 . . .
 /|\   /|\
/ | \ / | \

Dakle, proizvod se sastoji od nekih elemenata, ovi elementi se sastoje od drugih elemenata itd.

Nema ograničenja što se tiče dubine ili širine strukture proizvoda.

Elementi od kojih se neki proizvod može sastojati, odnosno koji učestvuju u formiranju proizvoda su slijedeći:

VRSTE I VARIJANTE TEHNOLOGIJE
SUPER omogućuje da svaki proizvod ili projekt ima više vrsti i više varijanti tehnologije proizvodnje, tj. sastavnica poluproizvoda, materijala, rada i alata. Na primjer, vrste sastavnica mogu biti prototipna, konstruktivna, tehnološka sastavnica itd.

Za određenu vrstu sastavnice, može postojati više varijanti. Npr. radne operacije se mogu, po jednoj varijanti tehnologije, odvijati na nekoj proizvodnoj liniji, a po drugoj varijanti na pojedinačnim strojevima.

FANTOM SKLOPOVI
Fantom sklopovi su poluproizvodi koji privremeno postoje u proizvodnom procesu, obično iz tehnoloških razloga. Npr. neka se neki sklop A sastoji od komponenti B, C, D, E kao na slijedećoj šemi:

     A
  / | | \
 /  | |  \
B   C D   E
U procesu proizvodnje izrade proizvoda može se npr. komponente (poluproizvodi) B i C prvo sklopove u privremeni sklop F, koji se onda sa D i E ugrađuje u A, kao na slijedećoj šemi:
    A
   /|\
  / | \
 F  D  E
/ \
B C
Privremeni sklop F nazivamo fantom sklopom, koji nastaje i nestaje u proizvodnom procesu.

Za fantom sklopove karakteristično je slijedeće:

SASTAVNICE PROJEKATA (PREDMJERI)

Struktura projekta je tipa drveta ili usmjerenog grafa, kao na slici:

      P R O J E K T

     /  |     |   \
    /   |     |    \
   /    |     |     \
  E1    E2    E3    E4 . . .
 /|\   /|\
/ | \ / | \

Dakle, projekt se sastoji od nekih elemenata, ovi elementi se sastoje od drugih elemenata itd.

Nema ograničenja što se tiče širine ili dubine strukture projekta.

Elementi od kojih se neki projekt može sastojati, odnosno koji sudjeluje u strukturi projekta su slijedeći:

SASTAVNICE KEMIJSKIH PROIZVODA
Kod ove vrste proizvoda može se pojaviti situacija koju prikazujemo primjerom:

                  NaCl  I          I HCl
                             I          I
                            v         v
                    -------------------------
                    I      elektroliza       I el. energija
                    I                              I<---------------
                    -------------------------
                   NaOH I         I Cl2
                              I         I
                              v        v
Natrijeva lužina (NaOH) dobija se elektrolizom rastvora kuhinjske soli (NaCl) u solnoj kiselini (HCl) i pri tome se dobije još i klor (Cl2).
Dakle, u sastavnici oba proizvoda, tj. NaOH i Cl2 su NaCl i HCl. Pri tome, količine određuje korisnik, tako da za svaki od proizvoda utvrdi koji dio od ukupnog inputa otpada na taj proizvod (tzv. ekvivalentni odnos). Na osnovu toga se vrši kalkulacija cijena.
Pored toga, u bazu podataka se upiše koliko Cl se dobije po jedinici NaOH, tako da se može planirati samo NaOH, a SUPER automatski planira i odgovarajuću količinu Cl.

SASTAVNICE PROIZVODA SA PROMJENJIVOM STRUKTUROM
I ovo ćemo prikazati primjerom:
Određeni tip automobila isporučuje se sa slijedećim mogućim varijacijama:

Sastavnica se pravi za osnovni dio automobila (isti za sve varijante), te za svaku varijantu promjenjivih komponenti (motor, mjenjač itd.). Isporučuje se osnovni dio plus promjenjive komponente koje kupac izabere.

INDUSTRIJA OBUĆE I ODJEĆE
Na primjer, kolekcija jednog tipa muškog odjela sastoji se od:

Pri tome, svaki od 6 x 4 x 2 = 48 različitih proizvoda isporučuje se prodavnicama na početku sezone u različitim količinama, jer se najmanji i najveći brojevi manje prodaju.
Boja i stil se unose u karakteristike proizvoda, ostalo je kao za rad sa superproizvodima (kolekcija).

RADNA MJESTA I RADNE OPERACIJE
Radna mjesta su dio organizacijske strukture. Također, kroz operacije koje se obavljaju na radnim mjestima, odražavaju se i na tehnologiju rada, kalkuklacije, planiranje i terminiranje kapaciteta, obračun plaća i troškova proizvodnje.

Zbog toga treba pažljivo razmotriti pitanje radnih mjesta i registrirati ih u SUPER na odgovarajući način. Situacije koje s tim u svezi mogu nastupiti su slijedeće:

  1. U radnoj operaciji učestvuje više strojeva i radnika.
  2. Kooperacija