SUPER - TERMINIRANJE PROIZVODNJE
  
Svrha terminiranja je: za planiranu i/ili lansiranu proizvodnju rasporediti radne operacija po raspoloživim radnim mjestima, sa točno utvrđenim vremenom (dan, sat, minut) predviđenog početka i završetka svake operacije.

Da bi ovaj podsustav mogao da se uvede u rad, prethodno moraju biti uvedeni podsustavi STRUKTURNE VEZE, PLANIRANJE I LANSIRANJE PROIZVODNJE.

Terminiranje se može vršiti:

Ako se radi o terminiranju tekuće proizvodnje, moraju biti zadovoljeni slijedeći uvjeti: Terminiranje se odvija na slijedeći način: