SUPER – GLOBALNI PRIKAZ FUNKCIONIRANJA

Za efikasno uvođenje u rad i korištenje informacijskog sustava, veoma je važno da je korisnicima jasno kako sustav funkcionira, tj.:

SUPER je generalizirani sustav za podršku upravljanja tokovima materijala, rada i novca u bilo kakvim organizacijama. Rješenja u SUPER-u nisu vezana za tip organizacije, nego za oblasti poslovanja, koja su kao takva prisutna u različitim tipovima organizacija. Zbog toga, za razumjevanje SUPER-a, prikazuje se funkcioniranje sustava u slijedećim oblastima: Dugogodišnjim istraživanjem i praktičnom primjenom, utvrdili smo da se poslovanje vrlo različitih tipova organizacija može podržati odgovarajućom kombinacijom ovih poslovnih funkcija, od tvornice do biskupije, od osiguravajućeg društva do vlade države.

U ovim dijagramima je prikazana većina funkcija SUPER-a i treba ih koristiti tako da se istovremeno ima pred sobom i menu SUPER-a, tako da se funkcioniranje može sagledati detaljnije, tamo gdje se ukaže potreba.

U tekstu koji slijedi, ukratko se opisuje sadržaj dijagrama.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
Organizacijska struktura proizvoljne složenosti omogućuje se tako što se definira:        Opcija

SASTAVNICE PROIZVODA, PROJEKATA, ODRŽAVANJA ITD
Mogu se primjeniti na bilo kakve strukture tipa usmjerenog grafa, odn. drveta, kao na primjer: U SUPER se unose samo direktne podređeno-nadređene veze, tj. koji:                         Opcija se koriste za neki sklop, na pr. proizvod, poziciju projekta, osnovno sredstvo za održavanje itd.

Pored toga, može se unijeti standardna dinamika (ciklusi) obavljanja određenog skupa radnji definiranih ovim strukturama, na pr. za održavanje postrojenja.

Tipovi sastavnica koji se pojavljuju su slijedeći:

Na osnovu direktnih veza, SUPER izvodi sve indirektne veze, tj. manipulacije sa složenim hijerarhijskim strukturama, kao što su: KALKULACIJE CIJENA
Masovne (re)kalkulacije cijena rade se na različite načine, u jednoj opciji:            A.7.4. Ovako izračunate cijene se upisuju u bazu podataka kao: Masovno kalkuliranje prosječno ostvarenih cijena i upis u registar
cijena, po formuli koju izabire korisnik na pr. prosječne prodajne cijene)                       19.21.

Kalkulacije prometa materijala, sa slobodno izabranim formulama                             20.41.

Analiza odstupanja stvarnih cijena od standardnih                                                   20.42.

Kod (re)kalkulacije za pojedine materijale, računaju se:                                            1.8.

Kalkulacija nabave, kojom se ažuriraju ove vrste cijena radi se opcijom                      1.29.
 

PLANIRANJE AKTIVNOSTI I RESURSA
Može se primjeniti za različite djelatnosti i resurse, kao na pr.:

Sve ovo se može odvijati: Formiranje plana finalne proizvodnje se obavlja na slijedeće načine:     Opcija


Planiranje i praćenje plana može se vršiti na nivou:


Algoritmi koji se koriste za planiranje su:

UPRAVLJANJE RADNIM NALOZIMA I OPERACIJAMA
Upravljanje radnim operacijama realizira se otvaranjem i zatvaranjem radnih naloga, te formiranjem radnih listi za radne operacije po radnim nalozima, za bilo kakav tip poslovanja.
Ovo se obavlja na slijedeći način:

Radni nalozi otvaraju se:                                                                                          Opcija

Radni nalozi zatvaraju se: Radne liste formiraju se i/ili štampaju: O stanju radnih naloga, naruđbi, iskorištenju kapaciteta i učincima, u podsustavu 17. nude se različite informacije.

UPRAVLJANJE PROMETOM MATERIJALA I USLUGA
Upravljanje prometom materijala i usluga realizira se preko naruđbi, ugovora i ponuda, ulaza i izlaza materijala, te kalkulacija ovih transakcija, za proizvode i/ili usluge, za bilo kakav tip organizacije.

Promet materijala registrira se:                                                                                Opcija

Politike naručivanja materijala su ad hoc i/ili unose se: Naruđbe, ugovori, ponude, unose se: Kalkuliranje računa, ponuda, ugovora vrši se: Kalkuliranje (valuacija) prometa vrši se (19. i 20.): Odgovarajući iznosi automatski se mogu prenijeti u financijsko knjigovodstvo.

Informacije o svim vrstama prometa i stanja materijala mogu se dobiti u podsustavima 19. Upravljanje zalihama i 20. Prodaja i nabava.

UPRAVLJANJE FINANCIJAMA
Svi podaci o financijskim transakcijama registriraju se jednom jedinom vrstom sloga – stavkom za knjiženje, koja se upisuje u privremenu datoteku stavki za knjiženje. U ovu datoteku financijske transakcije stižu na različite načine, koji se ovde opisuju:

Podaci o platnom prometu unose se:                                                                              Opcija

U svakom slučaju, ovi podaci: Knjiženje stavki platnog prometa, kao i svih ostalih stavki obavlja se opcijom                       32.1.

Ostala knjiženja (blagajna i sl.) unose se u datoteku stavki za knjiženje:

Knjiženje svih ostalih stavki, obavlja se samo na jedan način:                                1.37. + 32.1.

Prilikom knjiženja, vrši se zatvaranje stavki, upis u datoteku proknjiženih stavki,
te ažuriranje sintetičkog stanja analitičkog i sintetičkog konta.

Financijski planovi formiraju se na sljedeće načine:

Izvještaji

Na osnovu ovih podataka, dobivaju se izvještaji u podsustavima 31., 32. i 38.

Korisnik u velikoj mjeri sam regulira sadržaj ovih izvještaja: