5. SUPER - MULTIVALUTNI RAD, INFLACIJA
  
1 - Izbor / ukidanje preračuna 

2 - Ažuriranje koeficijenata revalorizacije 

3 - Reorganizacija datoteke koeficijenata revalorizacije