12. SUPER - KALKULACIJA CIJENA
  
PLANSKA KALKULACIJA 

1 - Cjenovnik sa ukupnom strukturom troškova 

2 - Struktura cijena na prvom nivou 

3 - Fazne cijene proizvoda 

4 - Struktura cijena po učesnicima 

SPEKULATIVNE KALKULACIJE 

5 - Ukupna pripadnost sa zadatom cijenom 

6 - Razlike cijena proizvoda sa planskim i drugim cijenama 

7 - Kalkulacija ponude