13. SUPER - OPTIMIZACIJA PROIZVODNJE
 
UNOS

1 - Unos parametara

2 - Korekcija parametara

3 - Brisanje kompletnog modela

IZRAČUNAVANJE

4 - Računanje optimalnog programa

IZVJEŠĆA

5 - Pregled parametara modela

6 - Rezultati optimizacije