14. SUPER - PLANIRANJE AKTIVNOSTI

AŽURIRANJE BAZE

1 - Generiranje planova
2 - Prepis/agregiranje planova 
3 - Brisanje planova 
 


MREŽNO PLANIRANJE

5 - Izbor plana
6 - Unos aktivnosti
7 - Pregled aktivnosti
8 - Plan projekta
 

I Z V J E Š T A J I 

12 - Dinamički planovi
13 - Terminski planovi
14 - Interne narudžbe
15 - Analiza plana
20 - Plan održavanja

31 - Ostvarenje plana
32 - Planirane, naručene, lansirane
      i raspoložive količine
33 - Planirano opterećenje org. jedinice
34 - Planirano opterećenje radnih mjesta