17. SUPER - PRAĆENJE PROIZVODNJE
 
RADNI NALOZI
  1 - Nezavršeni radni nalozi 
  2 - Nezavršeni radni nalozi za narudžbe 
  3 - Stanje radnog naloga 
  4 - Završene radne operacije 
  5 - Nezavršene radne operacije za narudžbe 
12 -Trajanje izrade radnih naloga 

DNEVNI UČINCI
  6 - Pregled učinka radnika
  7 - Rekapitulacija dnevnih učinaka radnika
  8 - Analiza korištenja kapaciteta

RADNE LISTE
  9 - Pregled radnih listi

TROŠKOVI
10 - Odstupanja troškova proizvodnje
11 - Obračun situacija