18. SUPER - KONTROLA KVALITETA
  
1 - Pregled nalaza kontrole kvaliteta 

2 - Analiza kontrole kvaliteta