20. SUPER - PRODAJA I NABAVA

FORMIRANJE/ŠTAMPA
  1 - Narudžbe 
  2 - Trgovačka knjiga 
  3 - Zaduženja , razduženja 
  4 - Prijenosnica 
  8 - Štampa fakture 

FAKTURIRANJE 
  6 - Kalkulacija pojedinačne fakture
  7 - Kalkulacija grupno (iz prometa)
  9 - Pregled faktura
10 - Nefakturirane stavke 
11 - Brisanje faktura 

 


ANALIZA PRODAJE I NABAVE
21 - Analiza narudžbi
22 - Zbirni pregled prodaje/nabave
23 - Poređenje po periodima
24 - Planirano, naručeno, isporučeno
25 - Analiza po karakteris. partnera
26 - Ugovoreni i postignuti rok. ispruka

CIJENE
31 - Obračun razlika u cijeni
32 - Pregled fakturnih cijena
33 - Kretanje cijena

KALKULACIJE
41 - Kalkulacija prometa i stanja zaliha
42 - Razlike i odstupanja