33. SUPER - OBRAČUN KAMATA
  
1 - Ažuriranje kamatnih stopa i perioda važenja 

2 - Pregled važećih kamatnih stopa 

3 - Obračun kamata prema mjesečnim (dogovorenim) kamatnim stopama 

4 - Obračun kamata prema godišnjim (zakonskim) kamatnim stopama 

5 - Izračunavanje kamata putem konformnih stopa