SUPER - ANALIZA DINAMIČKIH OSOBINA ORGANIZACIJE

Dinamičke osobine organizacije pokazuju kojom brzinom se  odvijaju tokovi materijala, novca i rada.
Dakle, pokazuju brzinu ili tromost u internim procesima i u odnosima sa okolinom, što je od izuzetne važnosti za efikasnost i ukupni uspjeh poslovanja.

Ovdje se opisuje kako SUPER omogućuje:

Pored toga, SUPER direktno omogućuje znaćajno poboljšanje dinamičkih osobina organizacije, kroz automatsko upravljanje zalihama, narudjbama materijala i radnim nalozima za proizvodnju, što je opisano u "SUPER - AUTOMATSKA REGULACIJA TOKA MATERIJALA U TVORNICI".

DINAMIČKE OSOBINE ORGANIZACIJE
Dinamičke osobine organizacije određuju interni i eksterni tokovi materijala, novca i rada, kroz slijedeće veličine:

Za eksterne tokove materijala, dinamičke osobine su:

Pomenuti odnos je važan, jer je rok isporuke proizvoda desetinama puta veći od tehnološkog vremena, tj. onog koje je stvarno potrebno za izradu proizvoda. Na pr., nije neobično da se nudi rok isporuke od 45 dana za proizvode za koje je normativ za izradu jedinice proizvoda 15 minuta/jedinici (ukupno tehnološko vrijeme). Preostalo vrijeme utroši se na razne organizacijske procedure i nepotrebna čekanja i zastoje u procesu izrade i isporuke.

Za interne tokove materijala i rada, dinamičke osobine su:

Za tokove novca, dinamičke osobine su: OCJENA DINAMIČKIH OSOBINA
Dinamičke osobine poslovnog sustava korisno je porediti sa nekim referentnim vrijednostima. Referentne vrijednosti za neku osobinu su one koje se smatraju lošim, dobrim, odličnim i sl.

Dakle, za ocjenu dinamičkih osobina, za svaku pojedinu osobinu trebamo imati listu vrijednosti, koje se smatraju lošim, dobrim, jako dobrim i sl.

Na taj način, za svaku od osobina, poređenjem sa referentnim veličinama, možemo utvrditi u kojoj mjeri je (ne)zadovoljavajuća.

SUPER omogućuje da korisnik sam unese referentne vrijednosti, za svaku od osobina, po svom izboru.

PRAĆENJE DINAMIČKIH OSOBINA
Za sve pojedinačne dinamičke osobine, SUPER omogućuje dobivanje izvještaja:

Na taj način, omogućuje se analiza svake od dinamičkih osobina organizacije, po svim bitnim elementima.

Pored toga, može se dobiti pregled ostvarenih prosječnih veličina za sve dinamičke osobine, na nivou organizacije, sa ocjenom tih veličina, na osnovu referentnih veličina (v. primjer).

To omogućuje da se trenutno procjeni vitalnost ili tromost organizacije u cjelini.

--------------------------------------------------------------------------------
Organizacija: 1 CROATIA - INVEST d.d.                           SUPER, 12.09.99.

       PROSJEČNE VRIJEDNOSTI POKAZATELJA DINAMIKE POSLOVANJA

================================================================================
Pokazatelj                                                          Iznos Ocjena
--------------------------------------------------------------------------------

PRODAJA
Ugovoreni rokovi isporuke kupcima (dani)                            25,64      3
Ostvareni    "       "       "      "                               31,22      2
Vrijeme isporuke kupcima / tehnološko vrijeme izrade                27,31      3

................................................................................

PROIZVODNJA
Ostvareni rokovi izrade radnih naloga (dani)                        28,81      2
Ostvareno /tehnološko vrijeme izrade radnih naloga                  22,96      4

................................................................................

NABAVA
Ugovoreni rokovi s dobavljačima (dani)                              21,43      3
Ostvareni   "    "      "         "                                 29,14      3

................................................................................

NAPLATA OD KUPACA
Ugovoreni rokovi naplate potraživanja (dani)                        47,63      3
Ostvareni   "       "         "         "                           92,11      2

................................................................................

PLAĆANJA DOBAVLJAČIMA
Ugovoreni rokovi plaćanja dobavljačima (dani)                       52,18      3
Ostvareni    "      "          "          "                         66,53      3

................................................................................

KOEFICIENTI OBRTA
Zaliha (vrij. prodaje/vrij. zaliha)                                  4,27      2
Ukupno ang. sredstava (uk. prihod/uk. sredstva)                      0,32      3

================================================================================