SUPER - AUTOMATSKA REGULACIJA TOKOVA ROBA U PROIZVODNO-PRODAJNIM ORGANIZACIJAMA

SUPER omogućuje automatsku  usklađenost:

Također, minimizira duljinu proizvodno-prodajnog ciklusa i troškove, s tim u svezi.

Sve ovo, u najvećoj mjeri, doprinosi postizanju dobrih ukupnih poslovnih rezultata proizvodno-prodajne organizacije u cjelini.

Efekti koji se na taj način mogu postići su slijedeći:

Ovdje se ukratko opisuje ovakav način upravljanja poslovanjem.

Struktura proizvodno - prodajne organizacije:

Sastoji se od proizvoljnog broja proizvodnih i prodajnih organizacija, čvrsto ili labavo povezanih u veću grupaciju. Dakle, mogu biti mala poduzeća povezana sa svojim dobavljačima, srednja ili velika poduzeća sa proizvodnim i prodajnim jedinicama i sl.

Organizacijski elementi bitni za ovaj način upravljanja poslovanjem su:

Organizacijski element mogu biti geografski dislocirani na proizvoljnom broju lokacija.

Ciljevi upravljanja grupacijom:

Smjernice za rad svih elemenata organizacije: Upravljanje proizvodno-prodajnim sustavom vrši se podešavanjem: Do potrebe za izmjenama ovih parametara, može doći zbog sezonskih varijacija prodaje, za neke klase (polu)proizvoda, za neka prodajna mjesta, zbog namjere da se poveća koef. obrta na račun produženja roka isporuke i.t.d.

SUPER omogućuje lako i jednostavno mjenjanje ovih parametara, odnosno poslovne politike.

Mjere uspjeha sustava:

Uvjet za ovakav način upravljanja:

SUPER treba obuhvatati sve učesnike u procesu, tj. omogućiti: