LATERALNO KRETANJE KROZ SUPER - OLANČAVANJE OPCIJA
 
 
SLOŽENE POSLOVNE PROCEDURE
Registriranje poslovnih procesa, odn. tokova materijala, novca i rada, ponekad implicira više postupaka, odn. opcija u SUPER-u.

Da bi se obavio posao za koji je potrebno više opcija standardni postupak je slijedeći:

  1. utvrdi u kojem podsustavu SUPER-a se nalazi potrebna opcija
  2. izaberi podsustav
  3. izaberi opciju u podsustavu
  4. unesi podatke za tu opciju i izvrši opciju
  5. izađi iz opcije, tj. vrati se u menu
  6. da li je posao završen? Ako nije, idi na (1).
Dakle, za posao koji uključuje, na primjer, 5 opcija, korisnik obavi 5 puta po gore navedenih 6. koraka. Treba reći, ovakav način je nužan, ako organizacija rada kod korisnika to zahtjeva.

Na primjer:

Dakle, ako je poslovni proces takav da se dijelovi posla obavljaju: onda je takav način nužan.

Pored toga, i za one poslove koji normalno se ne odvijaju tako mora se omogućiti da se na taj način urade u iznimnim situacijama, tj. kad se nametne potreba za takvim radom.

Međutim, u situacijama kada se poslovni proces odvija tako da:

korisno je omogućiti tzv. lateralno kretanje kroz SUPER, odnosno prelaz iz opcije u opciju direktno, bez menua SUPER-a. To je postignuto tzv. olančavanjem opcija.
 

OLANČAVANJE OPCIJA
Svrha olančavanja je omogućiti lakše obavljanje složenog posla, odnosno takvog koji zahtjeva korištenje više opcija i podsustava SUPER-a.

Pri tome, težnja je postizanje:

minimuma:

i maksimuma: Olančavanje opcija označava slijedeće osobine SUPER-a: Ovaj način rada sličan je korištenju tzv. "prozora", s tim da ima prednosti: PROGRAMSKA REALIZACIJA OLANČAVANJA
Olančavanje programa, kakvo je gore opisano, implicira link-anje svih programskih jedinica koje pripadaju skupu opcija, kod kojih se može vršiti prelaz iz jedne u drugu.
Uobičajeni način realizacije programa, kao posebnih programskih jedinica, ovde nije prikladan. Naime, tako link-ana skupina programa trošila bi veliku količinu centralne memorije i za jednog korisnika, a to bi se multipliciralo sa brojem korisnika, tj. aktivnih terminala.

Zbog toga je primjenjen slijedeći postupak:

Na taj način postižu se slijedeći efekti: