SUPER - MOGUĆNOST POVEZIVANJA SA POSLOVNIM PARTNERIMA
 

SUPER može zajedno koristiti veći broj organizacija koje su poslovno povezane.
Ukoliko je ta veza čvršća, utoliko više se postiže efekata, zajedničkim korištenjem SUPER-a.

Ciljevi povezivanja su:

Korisnik SUPER-a može ponuditi poslovnim partnerima 2 nivoa suradnje:
  1. Elektronsko komuniciranje, npr.:
  1. Podršku upravljanju:
Efekti koji se ovim postižu su: Poduzeće može ponuditi dobavljačima na računalu: Akcije koje, s tim u svezi, treba poduzeti: