SUPER - INTELIGENTNI RAČUNALSKI FINANCIJSKI SUSTAV - NOVE MOGUĆNOSTI ZA FINANCIJE I UPRAVU

UVOD

Svrha ovog teksta je:

S tim u svezi se iznosi:


OPĆI OPIS INTELIGENTNOG FINANCIJSKOG RAČUNALSKOG SUSTAVA

Pod inteligentnim računalskim financijskim sustavom podrazumijevamo takav:

Takav inteligentni financijski sustav realiziran je u okviru SUPER-a i ovdje se opisuju mogućnosti SUPER-a kao inteligentnog financijskog sustava.

U najkraćem, SUPER omogućuje sljedeće:

Efekti koje ovo omogućuje su: OPIS RADA INTELIGENTNOG FINANCIJSKOG SUSTAVA

Komponente SUPER-a bitne za rješavanje opisanog problema su slijedeće:

Funkcioniranje SUPER-a odvija se na sljedeći način: PRIMJER KORIŠTENJA INTELIGENTNOGA FINANCIJSKOG SUSTAVA

Da bi se konkretno prikazalo korištenje opisane tehnologije, dajemo sljedeći primjer:

Baza podataka:

Baza znanja:

Baza znanja se sastoji od proizvoljnog broja financijskih modela koji predstavljaju različite poglede na rezultate poslovanja.
Za ovaj primjer uzet je model RAČUNA DOBITKA I GUBITKA koji se u SUPER unosi u sljedećem obliku:
 
Model
R.br.
Opis
Relacija
RM
1
RAČUN DOBITKA I GUBITKA 
RM
2
Prihodi osnovne djelatnosti K75#P+K76#P=
RM
3
Rashodi osnovne djelatnosti K70#D+K71#D=
RM
4
Prihodi iz drugih aktivnosti K74#P+K77#P=
RM
5
Rashodi drugih aktivnosti K72#D=
RM
6
Izvanredni prihodi K78#P=
RM
7
Izvanredni rashodi K73#D=
RM
8
DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA K75#P+K76#P+K78#P-K70#D-K71D=
RM
9
Porez na dobitak ili gubitak 0,35*(R2-R3+R4-R5+R6-R7)=
RM
10
DOBITAK ILI GUBITAK FINANCIJSKE GODINE R8-R9=

Jedan od izvještaja koji se može dobiti je sljedeći::
 
CROATIA - INVEST D.D.                    SUPER, 11.07.1998. 

                 REALIZACIJA PLANA POSLOVANJA DO 6.98. GOD.

PO MODELU: RAČUN DOBITKA ILI GUBITKA - SKRAĆENI OBLIK

O P I S
U tekućem mjesecu
Od početka godine
  Planirano   Ostvareno  Index Planirano    Ostvareno  Index
 1. Prihodi osnovne djelatnosti
2,250.000   1,975.688   0,88 16,400.000  17,020.887   1,04
 • Rashod osnovne djelatnosti
 • 1,750.000   1,405.883   1.24 11,644.000  12,688.954   1,09
 • Prihodi drugih aktivnosti
 •   300.000     300.000   1,00  1,800.000   1,800.000   1,00
 • Rashodi drugih aktivnosti
 •    30.000      26.000   0,86    180.000     211.552   1,18
 • Izvanredni prihodi
 •   100.000      72.876   1,37    600.000     311.237   0,52
 • Izvanredni rashodi
 •    10.000     60.000      38.892   0,65
 • DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
 •   860.000     915.993   1,06  6,916.000   6,192.398   0,89
 • Porez na dobitak ili gubitak
 •   301.000     320.598   1,06  2,420.600   2,167.339   0,89
 • DOBITAK ILI GUBITAK FINANCIJSKE GODINE
 •   559.000     595.395   1,06  4,496.600   4,025.059   0,89

  Dakle, SUPER je proknjižene stavke glavne knjige i financijskog plana, koji je napravljen po analitičkim kontima, obradio u skladu s financijskim modelom po izboru korisnika i proizveo gornji izvještaj.
   

  FINANCIJSKI MODELI KOJI SE MOGU KORISTITI
  SUPER omogućuje korištenje bilo kakvih financijskih modela u kojima je uključeno zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, korištenje zagrada i rekurzija (rad s prethodno definiranim relacijama).
  U uputstvu za korištenje SUPER-a predlaže se uporaba sljedećeg skupa pokazatelja poslovanja kao standardni, odnosno polazni model:

  BAZA ZNANJA ZA IZVJEŠTAVANJE UPRAVE I VLASNIKA

  Rezultati poslovanja:

  Stanje imovine: Likvidnost i pokriće (financijska stabilnost): Troškovi / prodaja: Pokazatelji aktivnosti (pokazatelji korištenja sredstava): Pokazatelji profitabilnosti: Dakle, standardni model za praćenje rezultata poslovanja, namijenjen upravi i vlasnicima, u SUPER-u se sastoji od ukupno cca 30 pokazatelja.
  Kao što je već navedeno, korisnik može model proširiti ili reducirati, odnosno razviti novi, vlastiti model.

  MODALITETI KORIŠTENJA INTELIGENTNOGA FINANCIJSKOG SUSTAVA

  Ovakav sustav se po našoj ocjeni može koristiti za sljedeće svrhe:

  Sve ovo bez računovodstvenog žargona, izraženo u poslovnim kategorijama bliskim nefinancijskom osoblju. OPĆE KARAKTERISTIKE INTELIGENTNOGA FINANCIJSKOG SUSTAVA PRAVCI RAZVOJA FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA KOJE OMOGUĆUJU INTELIGENTNI RAČUNALSKI SUSTAVI

  Navedene mogućnosti, omogućuju mnogo efikasniji i kvalitetniji rad financija, računovodstva i revizije, kao i uprave.
  Pored toga, postoje još i različite mogućnosti razvoja funkcije financija i računovodstva temeljene na ovoj tehnologiji, primjerice:

  Primjer mogućeg oblika ovakvog sustava je sljedeći:

  Ako je  tekuća imovina / kratkoročne obveze > 1,5

  i ako je ukupan prihod / ukupna imovina > 10

  i ako je  bruto dobitak / ukupan prihod > 0,2

  onda: organizacija radi vrlo uspješno.
   

  Ako su likvidna sredstva / kratkoročne obveze < 0,3

  i ako su ukupne obveze / vlasnička glavnica > 1,5

  onda: organizacija je pred kolapsom (vjerovatnoća = 95%).

  .

  .

  Takav bi sustav omogućio da se obradom proknjiženih stavki dobije za nekoliko sekundi ekspertna ocjena stanja poslovanja organizacije, i to bez angažiranja financijskog experta.

  Dakle, obradom standardnih knjigovodstvenih podataka automatski bi se mogla dobiti, za nekoliko sekundi ili minuta, dijagnoza stanja poslovanja organizacije.

  Ovakve bi se analize mogle masovno raditi i na nivou općine, županije i države, na osnovu bilanci koje poduzeća dostavljaju poreskim organima i Trgovačkom sudu.

  Računalska bi se podrška za ovakav ekspertni sustav jednostavno mogla dograditi u SUPER-u, jer glavne komponente već postoje.

  Međutim, financijski eksperti bi morali razviti odgovarajuće financijske modele - listu financijskih pokazatelja i vrijednosti tih pokazatelja na osnovu kojih bi se moglo dijagnosticirati poslovanje organizacije.