SUPER ZA UPRAVLJANJE OPĆINAMA I GRADOVIMA
 
Za potrebe komunalnih organizacija - gradskih i općinskih uprava i sl., SUPER podržava slijedeće funkcije: Korisnik SUPER-a može biti manja općina ili veliki grad sa više općina, tako da se integralno obuhvati informacijski sustav za: Na taj način, jedinstveno obuhvatajući većinu relevantnih funkcija upravljanja općinskim i gradskim zajednicama, SUPER predstavlja solidnu osnovu za izgradnju modernog, jedinstvenog informacijskog sustava grada ili općine.