SUPER - MORFOLOŠKI PRISTUP PROJEKTIRANJU INFORMACIJSKIH SUSTAVA

SUPER je razvijen uz primjenu morfološkog pristupa projektiranju informacijskih sustava.
Glavni projektant SUPER-a autor je ovog pristupa, razrađenog u doktorskoj tezi autora.

Morfološki pristup projektiranju informacijskih sustava, bazira se na slijedećim postavkama:

To omogućuje razvoj informacijskih meta sustava, koji pokrivaju više tipova organizacija, odnosno organizacije koje imaju više tipova poslovanja.

Najzad, kao najviši domet morfološkog pristupa, došli smo do saznanja - moguće je razviti generalizirani informacijski sustav za podršku upravljanju tokovima materijala, novca, rada i informacija, te koji se može koristiti u bilo kojem tipu organizacija, praktično bez ikakvih izmjena i prilagođavanja.

Primjena morfoškog pristupa, omogućuje razvoj informacijskih sustava potpuno novog kvaliteta i uz mnogo manje troškova. SUPER je razvijen u skladu sa morfološkim pristupom projektiranju informacijskih sustava.