SUPER - OPCIJE SA VRLO VELIKIM MOGUĆNOSTIMA

Za SUPER je karakteristično da većina opcija ima izuzetno velike i raznovrsne mogućnosti.

Osnovni razlog za ovako projektirane opcije je u tome, što SUPER u cjelini ima vrlo velike i raznovrsne mogućnosti, te da bi se postigla preglednost, odn. lako korištenje SUPER-a, težište kod projektiranja, bilo je na slijedećem:

Time se postiglo još i slijedeće: Gore navedeno postignuto je na dva načina: Na primjer, opcija za unos i obradu podataka materijalnog prometa pruža slijedeće mogućnosti: Navedene mogućnosti ne nude se sve odjednom, nego tako, da zavisno od toga u kojoj fazi posla je korisnik, u zadnjoj liniji ekrana navedene su samo one mogućnosti, koje ima smisla koristiti u tom trenutku. To se postiže tako, što se nudi slijedeće (npr. opcija za analizu knjiženja): Broj kombinacija, koje stoje na raspolaganju, za pojedine opcije kreće se i preko milijarde. Naime, taj broj višestruko raste sa broja faktorijelom parametara koji se kombiniraju, a radi se obično o 15 - 20 parametara.