SUPER - STRUKTURA SUSTAVA
Globalni prikaz funkcioniranja
Sastavnice i kalkulacija cijena
Planiranje aktivnosti i resursa
Upravljanje radnim operacijama
Upravljanje tokovima materijala i usluga
Upravljanje financijama